Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896427

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
I SA/Sz 136/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Jaździński.

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski, Anna Sokołowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi T.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia rocznego limitu do zwrotu podatku akcyzowego oraz zwrotu tego podatku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.