Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195249

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 19 stycznia 2017 r.
I SA/Sz 1270/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. - N. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w B., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącej w piśmie z dnia 10 stycznia 2017 r. zawarł wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt II FSK 1582/16 w zakresie zasądzonych na rzecz skarżącego kosztów postępowania. Wniósł ponadto o przyznanie mu kosztów postępowania klauzulowego oraz o doręczenie odpisu wyroku opatrzonego klauzula wykonalności. Wniosek opatrzony został znaki opłaty sądowej na kwotę (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżącej podlega odrzuceniu.

Należy zauważyć, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej p.p.s.a.) nie zawiera unormowania dotyczącego postępowania klauzulowego.

Zakres czynności podejmowanych przez sądy administracyjne określa art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066), zgodnie z którym sądy te sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

W razie niewykonywania wyroku np. uchylającego decyzję w części dotyczącej przedmiotu zaskarżenia strona, na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. może złożyć wniosek o wymierzenie organowi grzywny.

O klauzuli wykonalności jest mowa jedynie w przepisie art. 228 p.p.s.a., gdy chodzi o ściąganie grzywien (orzeczonych w postępowaniu sądowoadministracyjnym na podstawie art. 55 § 1, art. 112, art. 154, art. 293 § 2 p.p.s.a.) i kosztów sądowych (opłat sądowych - wpisu i opłaty kancelaryjnej, jak i zwrotu wydatków) będących dochodami budżetu państwa. Te należności podlegają jednak egzekucji sądowej bez nadawania prawomocnemu orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Natomiast w przypadku niewykonania orzeczenia w części dotyczącej zasądzonych wyrokiem kosztów sądowych stosuje się regulację zawartą w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), która w art. 781 § 2 stanowi, że tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeśli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Podsumowując Sąd stwierdza, że wniosek skarżącej jest niedopuszczalny i jego rozpoznanie nie należy do kompetencji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ani też Naczelnego Sądu Administracyjnego gdyż klauzule wykonalności orzeczeniom sądu administracyjnego, tylko w określonym wyżej przypadku dotyczącym zasądzonych kosztów sądowych, nadaje sąd rejonowy. W konsekwencji tego, do kompetencji sądów administracyjnych nie należy również zasądzenie kosztów postępowania klauzulowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego ani tez doręczanie wyroku opatrzonego klauzula wykonalności. Zarządzony zostanie jednak zwrot zamieszczonych na wniosku znaków opłaty sądowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na postawie art. 58 § 1 pkt 1 i 6 w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.