Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650465

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2015 r.
I SA/Sz 1066/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Alicja Polańska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.), po rozpatrzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P Ko na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia pobrać od skarżącego wpis sądowy od skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2013 r., nr (...), w kwocie (...) zł (słownie: (...))

Uzasadnienie faktyczne

P K wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2013 r., nr (...), w przedmiocie podatku akcyzowego.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału I z dnia 20 stycznia 2014 r. ustalono skarżącemu wysokość wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł i wezwano go do uiszczenia wskazanej kwoty. W dniu 12 lutego 2014 r. skarżący uiścił tytułem wpisu od skargi kwotę (...) zł.

Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 104/14, sąd orzekł o odrzuceniu skargi oraz o zwrocie skarżącemu wpisu sądowego w kwocie (...) zł.

W dniu 9 maja 2014 r. zwrócono skarżącemu kwotę (...) zł.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt I GSK 1141/14, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości postanowienie sądu I instancji z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1066/14, sąd oddalił skargę strony skarżącej. Skarżący, w ustawowym terminie, wywiódł skargę kasacyjną od tego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 224 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270 z późn. zm.), jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub też orzeczeniem nie objął kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wyda na posiedzeniu niejawnym wojewódzki sąd administracyjny.

W rozpoznawanej sprawie zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2014 r. Przewodniczący Wydziału I sądu, na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U2003.221.2193 z późn. zm.), ustalił skarżącemu wpis sądowy od skargi w kwocie (...) zł. Wpis ten został od strony skarżącej pobrany i następnie - na podstawie postanowienia z dnia 9 kwietnia 2014 r. - jej zwrócony.

W tym stanie rzeczy, skoro ani w toku postępowania sądowego prowadzonego po uchyleniu postanowienia sądu I instancji z dnia 9 kwietnia 2014 r., ani w wyroku z dnia 13 listopada 2014 r., nie zobowiązano ponownie skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, należało wydać rozstrzygnięcie w tym przedmiocie.

Z powyższych przyczyn, na podstawie art. 224 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.