I SA/Rz 733/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2557023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 października 2018 r. I SA/Rz 733/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Popek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego - postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) maja 2018 r. nr (...), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez S. P. (dalej: Skarżący) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) wydaną w przedmiocie długu celnego.

Od ww. decyzji Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, w której domagał się m.in. wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w całości z uwagi na wystąpienie przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody na skutek jej wykonania. Analiza treści złożonej skargi prowadzi do wniosku, że brak jest uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1203 z późn. zm.), powoływana dalej jako "p.p.s.a.", po przekazaniu skargi przez organ sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji powołana została do tymczasowej ochrony przed negatywnymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie mogłoby dla strony wywołać wykonanie takiej decyzji, zanim zostanie zbadana przez sąd administracyjny pod kątem jej legalności. Podkreślenia wymaga bowiem, że przesłanki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony.

Przesłanką wstrzymania wykonania decyzji, zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., jest wykazanie we wniosku a zatem w jego uzasadnieniu, niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wykazanie prawdopodobieństwa zaistnienia okoliczności wywołujących takie zagrożenia nie może polegać na tym, że sąd administracyjny samodzielnie, z uwagi na przedmiot zaskarżonej decyzji, a także przywołany w skardze stan rzeczy dojdzie do wniosku, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sytuacji analizowanej sprawy jest zasadne i znajduje podstawy w regulacji art. 61 § 3 p.p.s.a.

W ocenie Sądu przedmiotowy wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie spełnia wskazanych wyżej wymogów. Strona skarżąca wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (omyłkowo oznaczonej jako decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) grudnia 2016 r.) nie umotywowała swojego żądania, nie przedstawiła również żadnego argumentu wskazującego na konieczność wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Podkreślenia wymaga, że wniosek powinien zawierać spójną argumentację, popartą faktami oraz ewentualnie odnoszącymi się do nich dowodami, które uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. Ogólnikowe zaś twierdzenia Strony, pozbawione szerszego uzasadnienia, a tym bardziej ich brak, nie mogły stanowić podstawy do orzeczenia przez Sąd o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Zaznaczyć jednak należy, że odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z (...) maja 2018 r. nie stanowi merytorycznej oceny zasadności skargi. Ewentualna niezgodność z prawem zaskarżonego aktu, która będzie przedmiotem oceny Sądu w dalszym toku postępowania, jest kwestią niezależną od ochrony tymczasowej wynikającej z art. 61 § 3 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.