Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812362

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
I SA/Rz 715/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...), w przedmiocie rozliczenia w podatku od towarów i usług za II kwartał 2008 r. w związku z wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...), Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania "A" Spółki z o.o. w K. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...), określającej kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za II kwartał 2008 r. w wysokości 14.976 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W skardze na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie spółka wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek strony nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), powoływanej dalej jako p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi § 3 wyżej wymienionego artykułu, po przekazaniu skargi sądowi może on, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest uprawdopodobnienie, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji obciąża wnioskodawcę (por. postanowienia NSA z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 201/2005 oraz z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 496/2004).

Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że jego uwzględnienie jest uzasadnione (por. postanowienie NSA z dnia 2 czerwca 2004 r. sygn. FZ 65/04, niepubl.).

Przechodząc do oceny niniejszej sprawy należy stwierdzić, że zamieszczony w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, nie zawierający jakiegokolwiek uzasadnienia, nie może zostać uwzględniony, gdyż nie pozwala na dokonanie oceny, czy w sytuacji faktycznej wnioskodawcy zaistniały okoliczności uzasadniające zastosowanie tego środka. Do pozytywnego rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności niezbędne jest odniesienie się w uzasadnieniu wniosku do konkretnych okoliczności, świadczących o tym, że w sprawie wystąpiła któraś z przesłanek wstrzymania wskazana w art. 61 § 3 p.p.s.a., czego w niniejszej sprawie nie uczyniono.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.