Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812347

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
I SA/Rz 698/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Jacek Boratyn po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku E. S. o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r. - postanawia - 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości, 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wystąpiła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, a źródło ich utrzymania stanowią świadczenia z ubezpieczeń społecznych (emerytura i renta), których łączna wysokość wynosi 2 465 zł brutto miesięcznie.

Deklarując składniki zgromadzonego majątku skarżąca wymieniła: dom o pow. użytkowej ok. 100 m2, nieruchomość rolną o areale 0,82 ha.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca podkreśliła, że znaczną część dochodów w jej gospodarstwie domowym pochłaniają wydatki na leczenie jej oraz męża. Oprócz tego zmuszona jest ponosić wydatki na koszenie traw na działkach rolnych, które z powodów ekonomicznych nie są użytkowane, jak również spłatę pożyczki zaciągniętej na opłacenie kosztów pomiarów geodezyjnych.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 100 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W praktyce więc prawo pomocy w pełnym zakresie przysługuje osobom żyjącym w ubóstwie, które nie są w stanie, chociażby w najmniejszym stopniu, partycypować w kosztach postępowania, którego są stronami.

W przypadku skarzącej nie sposób jest powiedzieć, że nie ma ona możliwości wygospodarowania jakichkolwiek środków na pokrycie kosztów postępowania. Wraz z mężem posiada bowiem stały i pewny dochód w postaci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, których wysokość jest wyższa od minimalnych świadczeń z tego tytułu. Tak więc nie można przyjąć, że skarżąca żyje w ubóstwie, tj. nie jest w stanie sfinansować podstawowych potrzeb bytowych.

Niezależnie jednak od powyższego stwierdzić także należy, że wniosek skarzącej jest nie całkowicie bezzasadny. Wskazane bowiem przez nią wydatki na leczenie, spłatę pożyczki oraz utrzymanie domu sprawiają, że konieczność sfinansowania przez nią wszystkich kosztów, jakie wiążą się z niniejszym postępowaniem sądowoadministracyjnym może się wiązać z pozbawieniem jej środków koniecznego utrzymania. Z tego więc względu przyznano jej prawo pomocy w zakresie częściowym, zwalniając ją od kosztów sądowych w całości.

W związku z powyższym, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., w związku z w związku z art. 245 § 3 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., zwolniono skarżącą od kosztów sądowych, odmawiając przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.