Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812326

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
I SA/Rz 627/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Jacek Boratyn po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku J. K. o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2015 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia skarżącemu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r. - postanawia - zwolnić skarżącego od wszystkich kosztów sądowych w sprawie ponad kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wystąpił o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez częściowe zwolnienie go od kosztów sądowych w sprawie. W uzasadnieniu wniosku sprecyzował, że wnosi o "obniżenie" wszelkich kosztów sądowych do kwoty 50 zł.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym skarżący podał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a źródłem jego utrzymania jest renta inwalidzka w wysokości 902 zł miesięcznie brutto. Jak wynika z kserokopii decyzji ZUS, załączonej do wniosku, od 1 marca 2015 r. kwota renty do wypłaty wynosi miesięcznie 337,57 zł. Ze świadczenia skarżącego potrącane są bowiem co miesiąc alimenty na jego córkę.

Deklarując składniki posiadanego majątku skarżący wymienił następujące przedmioty: dom o pow. 156 m2, nieruchomość rolną o areale 0,87 ha oraz inne nieruchomości o pow. 2,26 ha.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 500 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze sytuację materialną skarżącego stwierdzić należy, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie. Skarżący otrzymuje bowiem, bo dokonaniu potrąceń, bardzo niskie świadczenie rentowe, dlatego też konieczność pokrycia kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie musiałaby pociągnąć za sobą pozbawienie go środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Z tego więc względu, przychylając się do wniosku skarżącego, zwolniono go od ponoszenia wszelkich kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie, za wyjątkiem kwoty 50 zł, tytułem wpisu od skargi.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.