Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163550

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 listopada 2016 r.
I SA/Rz 514/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Smoleń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. - postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku i jego doręczenia wraz z wyrokiem.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 13 września 2016 r. sygn. akt I SA/Rz 514/16, wydanym na rozprawie, oddalił skargę M. B.-C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) maja 2016 r. nr (...), o odmowie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. Wyrok ten jest prawomocny od dnia 14 października 2016 r.

W dniu 17 listopada 2016 r. reprezentujący skarżącą radca prawny złożył w Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku i doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wyjątek stanowią sprawy, w których skargę oddalono; wówczas uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 p.p.s.a.).

Jeżeli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie wraz z wyrokiem zostaje wniesiony z uchybieniem przewidzianego do tego terminu, Sąd odmawia sporządzenia uzasadnienia. Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku biegnie od dnia ogłoszenia wyroku oddalającego skargę. Późniejsze złożenie takiego wniosku oznacza, że strona dokonała tej czynności z naruszeniem ustawowego terminu (B. Dauter. B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2006, s. 309).

W niniejszej sprawie termin do skutecznego złożenia wniosku liczony był dla skarżącej od dnia ogłoszenia wyroku tj. od 13 września 2016 r. i upłynął z dniem 20 września 2016 r. Natomiast pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w dniu 17 listopada 2016 r. Z powyższego wynika, że reprezentujący skarżącą - radca prawny uchybił terminowi do złożenia przedmiotowego wniosku. Stosownie do treści art. 141 § 3 p.p.s.a., skutkiem naruszenia terminu do złożenia wniosku, jest wydanie przez Sąd na posiedzeniu niejawnym postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.