Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723710

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 października 2019 r.
I SA/Rz 448/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jacek Boratyn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka masy upadłości "A", z siedzibą w T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...), w przedmiocie określenia wartości celnej towaru - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I, zarządzeniem z dnia 4 września 2019 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi, w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącemu, do rąk jego pełnomocnika (na adres kancelarii pełnomocnika), w dniu 10 września 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 17 września 2019 r. Wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W myśl zaś art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze fakt, że skarżący, mimo wezwania, nie uiścił wpisu od skargi Sąd, kierując się treścią art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., odrzucił jego skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.