I SA/Rz 443/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734623

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2015 r. I SA/Rz 443/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Jacek Boratyn po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku A. G. o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia (...) marca 2015 r., nr (...), w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. - postanawia - odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wystąpiła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W związku z tym złożyła oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, zgodnie z którym prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymując się z wynagrodzenia za pracę, w wysokości 1750 zł brutto miesięcznie oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki, z którego to tytułu uzyskuje miesięcznie 7 903 zł miesięcznie brutto.

Wymieniając składniki posiadanego majątku skarżąca wskazała jedynie mieszkanie o pow. 65 m2.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 200 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Mając na uwadze treść przytoczonej wyżej regulacji p.p.s.a. oraz okoliczności wynikające z oświadczenia skarżącej stwierdzić należy poniesienie kosztów sądowych, jakie wiążą się z przedmiotową sprawą, leży w zakresie jej możliwości finansowych. Uzyskuje ona bowiem dochody (ponad 9500 zł miesięcznie brutto) przekraczające wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jak również wielokrotnie przekraczające potencjalną wysokość kosztów sądowych w niniejszej sprawie, wśród których najpoważniejsza pozycję stanowi wpis od skargi, wynoszący 200 zł.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.