Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2018 r.
I SA/Rz 399/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasto J. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (.) października 2017 r. nr (.) w przedmiocie podatku od towarów i usług - postanawia-sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 lipca 2018 r. na stronie 14 (k. 68 akt sądowych) poprzez:

1.

wykreślenie w pierwszym akapicie od dołu zdania: "W ich skład wchodzą zwrot wpisu w wysokości w wysokości 200 złotych i 480 złotych tytułem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym."

2.

wpisanie w to miejsce zdania: "W ich skład wchodzą zwrot wpisu od zażalenia w wysokości 100 złotych i 480 złotych tytułem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym."

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O sprostowaniu sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.).

Sprostowaniu mogą podlegać błędy pisarskie, rachunkowe, czy też inne oczywiste omyłki, które zostały popełnione zarówno w sentencji orzeczenia, jak i w jego uzasadnieniu. W trybie art. 156 p.p.s.a. poprawieniu podlegają takie błędy, które mają charakter oczywisty, to znaczy widoczny na pierwszy rzut oka.

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie.

W sentencji wyroku z dnia 3 lipca 2018 r. Sąd zasądził od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej Gminy Miasta J. kwotę 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Na tą kwotę składał się wpis od zażalenia w wysokości 100 zł oraz kwota 480 zł zasądzona tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym.

W sporządzonym następnie uzasadnieniu do wyroku z dnia 3 lipca 2018 r. na stronie czternastej w pierwszym akapicie, licząc od dołu, wpisano błędnie zdanie: "W ich skład wchodzą zwrot wpisu w wysokości 200 złotych i 480 złotych tytułem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym."

W związku z powyższym nastąpiła oczywista omyłka pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu kwoty wpisu w wysokości 200 zł, zamiast prawidłowej wysokości 100 zł.

Z tego powodu Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.