I SA/Rz 394/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734535

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2015 r. I SA/Rz 394/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Surmacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2015 r., w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" SA, z siedzibą w W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2012 r., nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka wniosła do Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2012 r., nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r., domagając się jej uchylenia, a także uchylenia poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.

Pismem procesowym z dnia 1 czerwca 2015 r. skarżąca cofnęła skargę.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a./ sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W myśl art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne, w rozumieniu art. 60 p.p.s.a. i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., umorzył postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.