Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812180

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 lipca 2015 r.
I SA/Rz 319/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. S. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - postanawia-

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej U. S. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu do skargi.

Uzasadnienie faktyczne

U. S. wniosła do tut. Sądu skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Skarga ta została podpisana przez W. S. jako pełnomocnika Skarżącej. Do skargi nie dołączono stosownego pełnomocnictwa.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I wezwano W. S. do złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Skarżącej w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia jego czynności w sprawie. Wezwanie to zostało odebrane w dniu 11 maja 2015 r. jednak pełnomocnik ww. braku formalnego nie uzupełnił.

W związku z powyższym, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I skierowano wezwanie do Skarżącej o podpisanie przez nią skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone Skarżącej w dniu 19 czerwca 2015 r. Mimo upływu terminu brak formalny skargi nie został usunięty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skarga, aby mogła zostać merytorycznie rozpatrzona przez Sąd, powinna spełniać warunki formalne przewidziane dla pisma procesowego strony. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), określanej dalej jako p.p.s.a. każde pismo strony w sprawie powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W przypadku, gdy skarga jest wnoszona przez pełnomocnika, który jeszcze nie złożył pełnomocnictwa, powinien on, zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a., do skargi dołączyć pismo potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu strony.

Zarówno brak podpisu strony, jak i brak stosownego pełnomocnictwa podlega uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

W przypadku skargi skutek niewykonania w terminie nałożonego przez Sąd obowiązku określa art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie W. S., pomimo prawidłowego wezwania, nie uzupełnił braku formalnego skargi i nie nadesłał pełnomocnictwa do działania w imieniu U. S. Sąd zauważa, że do sprawy o sygn. akt I SA/Rz 320/15 (dotyczącej skargi na decyzję z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...)) W. S. przesłał pełnomocnictwo do reprezentowania U. S. przed wszelkimi urzędami, władzami, instytucjami, a więc również do reprezentowania Skarżącej przed tut. Sądem. Jednak pełnomocnictwo zostało przez W. S. nadane do tut. Sądu po upływie terminu do jego przedstawienia. Wezwanie do nadesłania pełnomocnictwa do działania w imieniu U. S. zostało odebrane 11 maja 2015 r. Zatem termin do nadesłania pełnomocnictwa upłynął 18 maja 2015 r. Z tego powodu nadanie przesyłki zawierającej pełnomocnictwo w dniu 24 czerwca 2015 r. a więc znacznie po upływie wyznaczonego terminu nie mogło doprowadzić do uzupełnienia braku formalnego skargi.

Również sama Skarżąca, wezwana o podpisanie skargi nie uczyniła zadość wezwaniu, które zostało jej doręczone w dniu 19 czerwca 2015 r. i nie uzupełniła braku formalnego skargi.

W związku z powyższym należało stwierdzić, że skarga nie spełnia podstawowych wymagań, jakie zostały przewidziane dla pisma procesowego w art. 46 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a. W konsekwencji skardze nie można było nadać dalszego biegu.

Sąd pragnie wyjaśnić na marginesie, że w niniejszej sprawie Skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi w wysokości 200 zł. Jednak z powodu nieuzupełnienia braku formalnego, jakim jest brak podpisu pod skargą Pani U. S., skargę należało odrzucić.

Mając na względzie powyższe Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.