I SA/Rz 279/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205181

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2021 r. I SA/Rz 279/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Popek.

Sentencja

Rzeszów, 23 lipca 2021 r. POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) stycznia 2021 r., nr (...) w przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 r. - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił zaskarżoną przez J.S. decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: organ) z dnia (...) stycznia 2021 r., nr (...) w przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 r.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi organu, radcy prawnemu A.Z., dnia 2 czerwca 2021 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pismem z dnia 6 lipca 2021 r. (data stempla pocztowego na kopercie) pełnomocnik organu nadał w placówce pocztowej skargę kasacyjną od przedmiotowego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie miał na uwadze, co następuje.

Skargę kasacyjną należało odrzucić, jako wniesioną po upływie terminu.

Jak stanowi art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z kolei zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie odpis orzeczenia z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi organu w dniu 2 czerwca 2021 r. (karta 46 akt sądowych). Ostatnim dniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej był zatem dzień 2 lipca 2021 r. Skarga kasacyjna nadana w dniu 6 lipca 2021 r., została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu.

W tej sytuacji Sąd był zobligowany odrzucić skargę kasacyjną, na podstawie art. 177 § 1 i art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.