Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852057

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 lipca 2014 r.
I SA/Rz 279/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2014 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A." S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) lutego 2011 r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 rok - postanawia - podjąć postępowanie w sprawie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.