Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399114

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 18 listopada 2013 r.
I SA/Rz 247/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Maria Serafin-Kosowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2007 r. postanawia sprostować oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 247/13 oraz w czwartym wierszu od góry w uzasadnieniu tego postanowienia w ten sposób, że w miejsce wpisanej tam daty zaskarżonej decyzji: (...) stycznia 2013 r., wpisać datę: (...) lutego 2013 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Rz 247/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę J.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2007 r. błędnie podając jako datę wydania decyzji: (...) stycznia 2013 r. Taką samą błędną datę wydania zaskarżonej decyzji podano też w uzasadnieniu powołanego postanowienia. Wskazanie takiej daty nastąpiło na skutek oczywistej omyłki, gdyż prawidłową datą wydania decyzji jest dzień (...) lutego 2013 r.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji. Sąd dokonał sprostowania oczywistej omyłki w sentencji i uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 sierpnia 2013 r., poprzez wpisanie prawidłowej daty zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.