Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734599

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
I SA/Rz 245/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO (del. do WSA) Piotr Popek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r., w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi T. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...), w przedmiocie określenia skarżącemu kwoty nienależnie pobranych płatności, z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego, w związku z zażaleniem skarżącego na postanowienie z dnia 5 maja 2015 r., w przedmiocie odmowy przyznania skarżącemu prawa pomocy postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 5 maja 2015 r., sygn. I SA/Rz 245/15, odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Odpis tego postanowienia został, w dniu 25 maja 2015 r., doręczony pełnomocnikowi skarżącego - radcy prawnemu D. i D. W dniu 1 czerwca 2015 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora wyznaczonego) skarżący, działając przez swojego pełnomocnika, w osobie radcy prawnego, wniósł środek odwoławczy, adresowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zatytułowany jako "zażalenie powoda na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2015 r.", domagając się uchylenia tego orzeczenia lub też alternatywnie uchylenia go i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; powoływana dalej jako: p.p.s.a.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Jak stanowi z kolei art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze wyżej przytoczone regulacje oraz treść wniesionego przez skarżącego zażalenia stwierdzić należy, że podlega ono odrzuceniu jako niedopuszczalne. Zostało ono bowiem wniesione na postanowienie nieistniejące, gdyż w dniu 5 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie wydał żadnego orzeczenia w niniejszej sprawie. Z tego dnia pochodzi jedynie postanowienie referendarza sądowego, od którego przysługuje środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu, a nie zażalenia (art. 259 p.p.s.a.). Skutecznie wniesiony sprzeciw od postanowienia referendarza powoduje utratę mocy prawnej takiego postanowienia, a sprawa (wniosek) podlega rozpoznaniu przez sąd - właściwy miejscowo wojewódzki sąd administracyjny. Sam sprzeciw nie jest jednak w żadnym razie przedmiotem rozpoznania, tym bardziej przez sąd II instancji. Trudno więc w tym wypadku przyjąć, że zażalenie skarżącego można potraktować jako sprzeciw, z uwagi na adresata tego środka oraz zawarty w nim wniosek o uchylenia orzeczenia.

W tym miejscu należy też zwrócić uwagę, że pełnomocnikiem skarżącego jest zawodowy pełnomocnik, w osobie radcy prawnego, brak jest więc podstaw do przyjęcia, że taki rodzaj wniesionego środka zaskarżenia mógł wynikać z oczywistej omyłki skarżącego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.