Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2682403

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 maja 2019 r.
I SA/Rz 234/19
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SędziaNSA Jacek Surmacz.

Sędziowie WSA: Grzegorz Panek, Jarosław Szaro (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2019 r. sprawy ze skargi Gminy i Miasta "U." na uchwałę Zarządu Województwa z dnia (...) marca 2019 r., nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku pn. "Rewitalizacja Gminy i Miasta "U."" oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarząd Województwa (.) (Instytucja Zarządzająca), uchwałą z dnia (.) marca 2019 r. nr (.), po rozpatrzeniu protestu Gminy (.) (dalej: Skarżąca / Gmina), od negatywnej oceny formalnej jej wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Rewitalizacja Gminy i Miasta (.]" nr (.) /18, złożonego w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nie uwzględnił protestu.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy Skarżąca wystąpiła do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o dofinansowanie realizacji jej projektu pod nazwą: "Rewitalizacja Gminy i Miasta (.]". Wniosek wpłynął do Instytucji Zarządzającej w dniu 14 września 2018 r.

W następstwie weryfikacji technicznej wniosku stwierdzono występowanie w dokumentacji uchybień wymagających korekty lub uzupełnienia. W dniu 25 października 2018 r. Gmina przedłożyła do Instytucji Zarządzającej uzupełniony wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten został przekazany do oceny formalnej.

Na etapie oceny formalnej stwierdzono, że przedłożona w ramach załącznika nr 4 decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta (.) w dniu (.) października 2018 r. o numerze: (.) dla inwestycji obejmującej przebudowę i remont dworu w (.) wraz z odnową parku podworskiego obejmuje działki: 1343/3,1346/4,1345/2,1345/1, 1345/3,1343 oraz 1341 w miejscowości (.). Wnioskodawca wykazał w Załączniku nr 11, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu jedynie w odniesieniu do działki nr 1341 w miejscowości (.). Pozostałe nieruchomości wymienione w decyzji o warunkach zabudowy (tj. 1343/3, 1346/4, 1345/2, 1345/1, 1345/3, 1343) nie zostały ujęte w Załączniku nr 11.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca stwierdziła konieczność uzupełnienia wniosku, do czego wezwano Gminę pismem z 16 stycznia 2019 r. Wezwano wnioskodawcę m.in. do określenia w załączniku nr 11 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz w podrozdziale 3.1 Studium wykonalności Lokalizacja, tytułu prawnego, oznaczenia dokumentów, z których to prawo wynika do nieruchomości na których realizowany będzie zakres rzeczowy projektu, m.in. do nieruchomości nr 1343 i 1345/1.

Gmina w dniu 25 stycznia 2019 r. uzupełniła złożony wniosek, w którym m.in.

w załączniku nr 11 dla działek nr 1343, 1345/1 w (.) jako tytuł prawny wskazano: "PZMiM U WODNYCH".

W ocenie Instytucji Zarządzającej Gmina nie spełniła kryterium formalnego standardowego nr 9 - merytoryczna prawidłowość załączników do wniosku/merytoryczna prawidłowość uzupełnień wniosku i załączników. Zgodnie z § 16 Regulaminu konkursu, niespełnienie przedmiotowego kryterium przez konkretny projekt powoduje negatywną ocenę formalną obejmującego go wniosku.

O negatywnej ocenie jej wniosku Skarżąca została poinformowana pismem z (.) lutego 2019 r. nr (.). W przedmiotowym piśmie wyjaśniono, że zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wnioski o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu w zakresie załącznika nr 11 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami, Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowanie nieruchomościami, które zamierzy wykorzystać do realizacji projektu i zachowania jego trwałości. Instytucja Zarządzająca wyjaśniła, że dopuszcza możliwość wykazania takiego prawa na podstawie następujących tytułów: własności, współwłasności ze zgodą wszystkich współwłaścicieli, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowalnych lub dysponowania nieruchomością na cele wykonania dostaw przewidzianych w ramach projektu.

W ocenie Instytucji Zarządzającej, Gmina nie wykazała prawa do dysponowania nieruchomościami nr 1343 oraz 1345/1 w (.), zgodnie z wymogami Instrukcji. Z przedłożonego bowiem w ramach poprawy załączniku nr 11 dla działek nr 1343 oraz 1345/1 w (.) jako tytuł prawny wskazano "PZMiM U WODNYCH". W związku z brakiem wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami w okresie jego trwałości, Gmina nie spełniła kryterium pn. "merytoryczna prawidłowość załącznik do wniosku / merytoryczna prawidłowość uzupełnień wniosku i załączników".

Gmina w złożonym proteście z dnia 26 lutego 2019 r. uzasadniała, że na działkach nr 1343 i 1034/1 wykonywane będą jedynie prace polegające na wykoszeniu rowów i ich oczyszczeniu ze zbędnej biomasy. Wskazał, że przedłożyła decyzję ostateczną w zakresie pozwolenia na realizację inwestycji objętych projektami m.in. na działkach 1343 i 1345/1. Stroną w postępowaniu poprzedzającym wydanie ww. decyzji było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli. Zgodnie z uzasadnieniem do decyzji, wskazany pomiot nie wniósł zastrzeżeń do planowanego zakresu inwestycji czyli wyraził zgodę na pełny zakres projektu. Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie władają zgodnie z prawem wodnym gruntami pod wodami płynącymi ww. zgodę na inwestycję należy uznać za zgodę podmiotu władającego nieruchomościami Skarbu Państwa na wykonanie inwestycji. Wnioskodawczyni dołączyła do protestu oświadczenie nr RZ. (.).ID z dnia 31 października 2018 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stwierdzające brak uwag i zastrzeżeń odnośnie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wnioskodawczyni wskazała, że w przypadku braku posiadania prawa do dysponowania ww. nieruchomościami organ architektoniczny nie udzieliłby pozwolenia na realizację inwestycji.

Gmina podniosła także, że skoro jest w posiadaniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, a stroną w postępowaniu było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które nie wniosło zastrzeżeń do planowanego zakresu inwestycji - to ww. podmiot wyraził zgodę na pełny zakres projektu i należy uznać to jako zgodę podmiotu władającego tymi nieruchomościami na wykonanie inwestycji.

Opisaną na wstępie uchwałą z dnia 19 marca 2019 r., Zarząd Województwa (.) nie uwzględnił protestu Gminy. W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia wyjaśniono, że wniosek został oceniony negatywnie pod kątem formalnym, gdyż nie spełnił kryterium formalnego nr 9 pn.: Merytoryczna prawidłowość załączników do wniosku / merytoryczna prawidłowość uzupełnień wniosku i załączników.

Instytucja Zarządzająca wskazała, że z uwagi na otwarty katalog dokumentów, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomościami przez Wnioskodawcę, Gmina nieprawidłowo wniosła o uznanie decyzji w zakresie pozwolenia na budowę za dokument dający tytuł do dysponowania nieruchomościami nr 1343 i 1345/1. W tym zakresie wyjaśniono, że przedłożona decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta (.) w dniu (.) października 2018 r. nr (.) dla inwestycji obejmującej przebudowę i remont dworu w (.) wraz z odnową parku podworskiego obejmują działki nr 1343/3, 1346/4,1345/2,1345/1,1345/3,1343 oraz 1341 w miejscowości (.) nie jest opatrzona klauzulą ostateczności. Z uwagi na powyższe, w ocenie Instytucji Zarządzającej, nie ma pewności czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które dysponują nieruchomościami nr 1345/1 i 1343 nie wniosło uwag i zastrzeżeń do planowanego zakresu inwestycji.

Instytucja Zarządzająca wyjaśniła, że ww. dokument w postaci decyzji o warunkach zabudowy nie spełnia wymagań Instrukcji, bowiem z treści tegoż dokumentu nie wynika uprawnienie do realizacji robót budowalnych i z tej przyczyny nie można przyjąć, że stanowi ono prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne oraz nie stanowi zgody na realizację przedmiotowego projektu.

Instytucja Zarządzająca powołując się na treść Regulamin konkursu wyjaśniła, że Wnioskodawca jest zobowiązany w odniesieniu do wszystkich nieruchomości, na których realizowany będzie projekt do określenia oraz przedłożenie na jej żądanie tytułu prawnego, na podstawie którego prawo do dysponowania nieruchomościami przysługuje. Skoro więc Gmina nie przedłożyła odpowiedniego dokumentu, to tym samym nie udokumentowała prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z wymogami Instrukcji przygotowywania załączników, tym samym nie spełniono wymagań z § 14 ust. 2 Regulaminu konkursu.

W zakresie podniesionego przez Gminę zarzutu wskazującego na ograniczenie zakresu wykorzystywania nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 1343 i 1345/1 wyłączanie do wykoszenia rowów i ich oczyszczaniu ze zbędnej biomasy, Instytucja Zarządzająca wyjaśniła, że działania planowane do zrealizowania na ww. nieruchomościach stanowią elementy zakresy rzeczowego projektu. Z treści zaś załącznika nr 11 wynika, że Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu musi posiadać prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu w okresie minimum 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W ocenie Instytucji Zarządzającej nie ma znaczenia również okoliczność, że prace wykonywane na ww. nieruchomościach stanowić będą wyłącznie 0,03% wartości projektu.

Instytucja Zarządzająca w podjętej uchwale wyjaśniła także, że załączone do protestu oświadczenie wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 31 października 2018 r., nie może wpłynąć na zmianę stanowiska w niniejszej sprawie, bowiem nie znajduje ono potwierdzenia w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale, w szczególności we wskazanych zapisach dokumentacji aplikacyjnej.

Skargę na rozstrzygnięcie Instytucji Zarządzającej, w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu, wniosła Skarżąca, domagając się uwzględnienia skargi i stwierdzenia, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, a naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, a w związku z tym przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Skarżąca wniosła również o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Skarżąca gmina podniosła, że brak uwzględnienia protestu związany jest z błędną oceną i nieprawidłową analizą całokształtu materiału w zakresie złożonych dokumentów dających prawo do dysponowania działkami nr 1343 i 1345/1 poł. w Bielinach oraz naruszeniem przepisu art. 60 i art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez niezastosowanie zawartych w tych przepisach reguł wykładni oświadczenia woli w stosunku do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 11 października 2018 r. Wskazując na przepis art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm., dalej: Prawo budowlane) uzasadniała, że decyzja o pozwoleniu na budowę ma charakter związany u w razie spełniania ustalonych przez ustawodawcę warunków właściwy organ ma obowiązek wydać decyzję o pozwoleniu na budowę. Dodała, że w przypadku działek nr 1343 i 1345/1 prawo do dysponowania tymi nieruchomościami wynika z udzielonej zgody przez właściciela na korzystanie i zarządzanie tymi działkami.

Gmina podniosła, że oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, w myśl Prawa budowlanego, stanowi środek dowodowy mający wykazać prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo wskazała, że gdyby nie dysponowała ww. prawem, to właściciel sprzeciwiłby się wykonaniu na swojej własności jakichkolwiek prac budowalnych i tym samym wnioskodawca nie uzyskałby pozwolenia na budowę.

Skarżąca podniosła także, że zgoda właściciela do dysponowania jego nieruchomością co do zasady nie wymaga szczególnej formy i może zostać wyrażona ustnie. Ujawnienie zaś woli osoby dokonującej czynności prawne może nastąpić także w sposób dorozumiany poprzez jakiekolwiek zachowanie się, uzewnętrzniające jakiekolwiek zachowanie się, które w okolicznościach towarzyszących w sposób dostatecznie jasny wyraża wolę wywołania skutków prawych objętych treścią czynności prawnej.

W ocenie Skarżącej z przedłożonego dokumentu w postaci wydanego pozwolenia na budowę wynika prawo do dysponowania działkami nr 1343 i 1345/1, na których planowana jest realizacja projektu. W jej ocenie zostało spełnione kryterium formalne standardowe nr 9 - Merytoryczna prawidłowość załączników do wniosku / merytoryczna prawidłowość uzupełnień wniosków i załączników i nie uzasadniało to wydania negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. Wskazanie zaś "PZMiMU WODNYCH" w załączniku nr 11 do wniosku odnosiło się do faktu udzielonej zgody na zarządzenia, korzystanie i wykonywanie wszelkich czynności w stosunku do tych działek, która to zgoda nie została udokumentowana w sposób pisemny.

Skarżąca gmina podniosła również, że podjęta uchwała, która została przedłożona wnioskodawcy nie zawierała podpisu uprawnionego podmiotu. W jej ocenie wydana uchwała jest nieważna, bowiem istotnie narusza prawo z uwagi na brak podpisu pod nią.

Instytucja Zarządzająca w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skarga nie jest uzasadniona. Zarząd Województwa (.) wydając zaskarżoną uchwałę o nieuwzględnieniu protestu nie naruszył prawa. Słusznie przyjął, że negatywna ocena formalna dokonana przez organ I instancji (Instytucję organizującą konkurs) jest zasadna.

Jak już wyżej wspomniano podstawą dokonania negatywnej oceny formalnej projektu zgłoszonego do konkursu przez Gminę i Miasto (.) pod nazwą Rewitalizacja Gminy i Miasta (.) było nieprzedłożenie na wezwanie załącznika nr 11 do wniosku konkursowego w postaci oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością co do części działek na których miało być zrealizowane zadanie.

Treść i sposób wypełnienia tego załącznika zostały określone w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu - Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania nr 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

W akcie tym zostały określone załączniki jakie musza zostać dołączone do wniosku. Zawarto w nim określenie co do treści tych załączników, jak także opracowane zostały wzory poszczególnych dokumentów, które w charakterze załączników do wniosku musiały zostać dołączone.

W odniesieniu do załącznika nr 11 (k. 16 instrukcji) wskazano, że wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami, które będą wykorzystywane do realizacji projektu. Uchwałodawca przewidział rodzaje prawa jakie mogą stać się podstawą złożenia oświadczenia, a więc wskazał, że może to być własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, czy też w końcu stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienie do wykonywania robót.

W instrukcji wskazano też, że w przypadku innego prawa do nieruchomości niż własność, z oświadczenia musi wynikać prawo do zrealizowania inwestycji budowlanej, a także prawo do zachowania jej w stanie niezmienionym przez 5 lat okresu trwałości projektu. Musi więc ono obejmować okres realizacji projektu jak również okres 5 lat od momentu wypłacenia ostatniej transzy dofinansowania. (końcowej płatności na rzecz beneficjenta).

Takie też elementy zawiera wzór wymaganego w ramach załącznika 11 dokumentu stanowiący załącznik nr 11 do instrukcji.

We wzorze tym przewidziano złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami o następującej treści: "posiadam prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych/ dostaw i usług objętych zakresem projektu, a także niezbędnymi do zarządzania, eksploatacji i utrzymania trwałości projektu w okresie minimum 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta".

Wymagane zatem przez przepisy konkursowe oświadczenie obejmuje prawo do dysponowania nieruchomością na budowę ale też okres 5 lat następujący już po niej.

Przepisy prawa budowlanego również posługują się pojęciem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jest ono w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 prawa budowlanego wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl powołanej regulacji złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi niezbędny wymóg do otrzymania takiego pozwolenia. Bez złożenia takiego oświadczenia wydanie pozwolenia nie jest możliwe. Skutkuje to przyjęciem, że w przypadku prawidłowego procedowania przez organ pozwolenie zostaje wydane tylko podmiotowi, który takie oświadczenie złożył.

Uwzględniając doniosłość omawianego dokumentu w ustawie zawarto delegację dla właściwego ministra do wydania rozporządzenia określającego wzór takiego oświadczenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa wydal w dniu 24 sierpnia 2016 r. rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Wzór tego dokumentu określonego jako oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), zawiera dokładne określenie osoby składającej świadczenie, dokładne określenie nieruchomości oraz wskazanie tytułu z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością (przykładowo wskazano własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste).

Analiza obydwóch przedstawionych powyżej wzorów i regulacji określających zakres oświadczenia wymaganego w projekcie konkursowym ale także w postępowaniu o pozwolenie na budowę prowadzi do wniosku, że zakres przedmiotowy tych oświadczeń nie jest tożsamy.

O ile bowiem oświadczenie składane w ramach postępowania opartego o prawo budowlane dotyczy dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o tyle oświadczenie konkursowe (w przypadku innego tytułu do gruntu niż własność) wymaga jeszcze oświadczenia o zapewnieniu 5 letniego władania gruntem w ramach tzw. okresu trwałości projektu.

Dlatego też złożenie oświadczenia o treści wymaganej przez przepisy prawa budowlanego jest niewystarczające do uczynienia zadość wymogom stawianym we wzorze załącznika nr 11 do wniosku o dofinansowanie.

Złożenie takiego oświadczenia (opartego na prawie budowlanym) nie jest równoznaczne z załącznikiem wymaganym w konkursie.

To spostrzeżenie w ocenie sądu w całości pozwala odrzucić argumentację zawartą w skardze odnośnie braku podstaw do wzywania strony o oświadczenie wymagane w załączniku 11 skoro strona złożyła pozwolenie na budowę.

W tym zakresie powołać się trzeba na jeszcze jedną okoliczność wynikającą z instrukcji wypełniania załączników do wniosku konkursowego. W myśl tej instrukcji strona ma obowiązek dołączyć do wniosku pozwolenie na budowę (jeżeli zostało wydane)- załącznik nr 5. Powołany akt prawny wymaga zatem dołączenia w charakterze załączników i pozwolenia na budowę (jeżeli inwestycja ma charakter wymagający takiego pozwolenia) ale także oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (obejmujące okres trwałości projektów). Z tych względów nie można uznać, że samo złożenie pozwolenia na budowę jest wystarczające.

Wskazać w końcu trzeba, że w ramach postępowania konkursowego instytucja organizująca konkurs, czy na etapie procedury odwoławczej instytucja zarządzająca mają obowiązek dokonać sprawdzenia pełności i kompletności wymaganych dokumentów. Odstąpienie od tych wymogów, poprzez pominięcie żądanych oświadczeń i zastąpienie ich innymi nieopisanymi w regulaminie konkursu " dokumentami zastępczymi" prowadziło by do nierównego traktowania podmiotów - beneficjentów i mogłoby stanowić podstawę kwestionowania transparentności konkursu.

Nie zasługują również na uwzględnienie zarzuty dotyczące nie podpisania przez marszałka województwa uchwały Zarządu Województwa (.) w przedmiocie nie uwzględnienia protestu.

Jak bowiem wynika z dołączonych do odpowiedzi na skargę dokumentów uchwała została podpisana przez marszałka WO certyfikatem kwalifikowanym. (raport: składanie podpisu). Uchwała w formie dokumentu elektronicznego została przesłana skarżącej. Wystąpiły pewne nieprawidłowości techniczne, jednak nastąpiło ponowne przeslanie dokumentów i błędy transmisji zostały naprawione.

W ocenie sądu przeslanie uchwały w przedmiocie protestu w formie dokumentu elektronicznego było w niniejszej sprawie uzasadnione.

Jak wynika z treści art. 67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i obliczania terminów.

Istotne znaczenie będzie wiec w tym zakresie posiadała regulacja dotycząca doręczeń, w tym zawarta w przepisie art. 392 k.p.a. regulującym doręczanie pism w przypadku, gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Skarżąca jest podmiotem, o którym mowa w tym przepisie, a zatem doręczenie następuje na elektroniczną skrzynkę podawczą. To z kolei nakazuje dokonanie elektronicznego podpisania dokumentu, gdyż jak wynika z treści art. 109 k.p.a. (to także przepis dotyczący doręczeń) decyzję doręcza się w formie pisemnej lub elektronicznej. Doręcza się jednak decyzję, a nie jej odpis (zawierać musi więc ona wszystkie elementy z art. 107 k.p.a.). Przepisy te stosowane odpowiednio w sprawie doręczenia uchwały zarządu prowadzą do wniosku, że instytucja zarządzająca doręcza uchwałę odpisana elektronicznie przez właściwą osobę (marszałka lub w określnym przypadku wicemarszałka) w formie dokumentu elektronicznego jeżeli skarżącym jest podmiot określony w art. 16 ustawy o informatyzacji.

Mając powyższe na uwadze sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie nie doszło również do naruszenia prawa procesowego w zakresie formy podpisania uchwały i jej doręczenia.

Dlatego też Sąd w myśl art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy o polityce spójności skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.