I SA/Rz 119/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2791326

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. I SA/Rz 119/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Surmacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy K. na informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "(...)" - postanawia -

I. pozostawić skargę bez rozpatrzenia.

II. zwrócić Gminie K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina K. (dalej: Skarżąca) skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (dalej WSA) skargę na informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy o nieuwzględnieniu protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "(...)".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 13 lutego 2020 r. Skarżąca została wezwana o nadesłanie oryginału lub uwierzytelnionej kopii: wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, pisma z dnia 12 grudnia 2019 r. dotyczącego negatywnej oceny wniosku, protestu z dnia 30 grudnia 2019 r., pisma z dnia 24 stycznia 2020 r. informującego o nieuwzględnieniu protestu od negatywnej oceny wniosku - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

W skierowanym wezwaniu zaznaczono, że ww. dokumenty należy przedstawić w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii, wskazano, że poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz, albo występujący w sprawie pełnomocnik, będący adwokatem lub radcą prawnym.

Nadto Skarżąca została wezwana o nadesłanie odpisu skargi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania zostały doręczone Gminie 18 lutego 2020 r. (k. 12 akt sądowych).

W odpowiedzi na wezwanie Skarżąca, w dniu 24 lutego 2020 r., przedłożyła kserokopie odpisów ww. dokumentów, na których Wójt Gminy K. złożył podpisy i stwierdził zgodność tych odpisów z oryginałem, podając datę wypełnienia 24 lutego 2020 r.

Mimo upływu wyznaczonego terminu Skarżąca nie nadesłała odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie skarga Gminy K. została wniesiona na podstawie przepisów szczególnych zawartych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o polityce spójności).

W myśl art. 64 ustawy o polityce spójności, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o polityce spójności, skarga w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.

Stosownie do art. 61 ust. 3 ustawy o polityce spójności, kompletna dokumentacja obejmuje: wniosek o dofinansowanie projektu, informację o wynikach oceny projektu, wniesiony protest i informację o wyniku rozpatrzenia protestu, bądź o negatywnej ponownej ocenie projektu, bądź o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia - wraz z ewentualnymi załącznikami.

Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii (art. 61 ust. 4 ustawy o polityce spójności).

Przepisy ustawy o polityce spójności nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem uwierzytelnionej kopii, tj. w jaki sposób uwierzytelnienie to ma nastąpić.

W związku z tym, w tym zakresie należy odwołać się do przepisów p.p.s.a., stosowanych w tym wypadku odpowiednio w zakresie nieuregulowanym ustawą o polityce spójności.

Zgodnie z art. 48 § 3 p.p.s.a. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Stosownie do art. 61 ust. 6 ustawy o polityce spójności, wniesienie skargi:

1) po terminie, o którym mowa w ust. 2,

2) bez kompletnej dokumentacji,

3) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 2 - powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 7.

Jak stanowi art. 61 ust. 7 ustawy o polityce spójności, w przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

W niniejsze sprawie Gmina do skargi nie załączyła wszystkich dokumentów, tj. wymaganej w art. 61 ust. 2 ustawy o polityce spójności - kompletnej dokumentacji, w oryginale, bądź uwierzytelnionej przez notariusza czy pełnomocnika kopi. W związku z tym, na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o polityce spójności została wezwana do uzupełnienia tego braku, w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi zostało doręczone Skarżącej w dniu 18 lutego 2020 r., zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia dokumentacji upłynął z dniem 25 lutego 2020 r.

Ponieważ w terminie do uzupełnienia braków Skarżąca w dalszym ciągu nie przedstawiła oryginału, bądź odpowiednio poświadczonej kopii - wymaganej kompletnej dokumentacji, dlatego skarga podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia, na podstawie art. 61 ust. 6 pkt 2 i art. 61 ust. 7 ustawy o polityce spójności.

W pkt II. postanowienia Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 64 ustawy o polityce spójności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.