Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 lipca 2005 r.
I SA/Po 891/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.N. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarachowania wpłaty na poczet zaległości podatkowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 kwietnia 2005 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł (sto złotych) w terminie siedmiu dni. Wezwanie doręczono stronie w dniu 29 kwietnia 2005 r. (k. 53 akt sądowych). W zakreślonym terminie wpisu nie uiszczono.

W tych okolicznościach skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

I-I K.Pawlicki