Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399093

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2013 r.
I SA/Po 847/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku od towarów i usług za październik 2012 r. i odsetek za zwłokę postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2.

zarządzić zwrot od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rzecz skarżącego kwoty (...) zł (słownie: (...) złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2013 r. P. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazane w sentencji postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P., w której wniósł o uchylenie ww. postanowienia w całości. Skarżący opłacił wymagany wpis od skargi w kwocie (...) złotych.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej w P. wniósł o oddalenie skargi i podtrzymał argumentację zawartą w zaskarżonym akcie.

Pismem z dnia (...) października 2013 r. skarżący oświadczył, że "cofa pozew".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Wskazana regulacja stanowi, że cofnięcie skargi sprowadza się w istocie do rezygnacji przez skarżącego z dochodzenia na drodze sądowej ochrony sfery jego praw i interesów, a tym samym do rezygnacji z kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego i realizacji uprawnień wynikających z zasady prawa do sądu (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 września 2004 r., sygn. akt III SA/Wa 2058/03, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Na podstawie art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis m.in. od pisma cofniętego.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt badanej sprawy stwierdzić należy, że pismem z dnia (...) października 2013 r. skarżący cofnął skargę na wskazane w sentencji postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. Sąd rozpoznając złożone przez skarżącego oświadczenie nie stwierdził, aby w sprawie zachodziły wskazane wyżej przesłanki ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego cofnięcie skargi należało uznać za skuteczne. W tym stanie rzeczy postępowanie sądowoadministracyjne stało się więc bezprzedmiotowe i podlegało umorzeniu.

Mając na względzie powyższe, Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 i art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w pkt I sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu, Sąd postanowił, jak w pkt II sentencji, w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.