Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097843

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2011 r.
I SA/Po 82/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu I Wydział po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X S.A. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1.

umorzyć postępowanie

2.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy w kwocie (...) (słownie: (...))

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 grudnia 2010 r., X S.A. z siedzibą w K., dalej jako: Spółka, wniosła skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Strona w skardze wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji części, w której organ uznał, że nieodpłatne przekazanie pewnej ilości towarów w zamian za określoną liczbę punktów podlega opodatkowaniu VAT oraz o zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

Przekazując powyższą skargę Sądowi, organ przekazał równocześnie interpretację indywidualną wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej jako p.p.s.a.). Minister Finansów w trybie autokontroli uwzględnił w całości skargę i zmienił zaskarżoną interpretację indywidualną uznając stanowisko Spółki za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, pismem z dnia 25 stycznia 2011 r., wezwał pełnomocnika strony do wyjaśnienia, czy w związku z uwzględnieniem przez Ministra Finansów skargi X S.A. i wydaniem interpretacji indywidualnej uwzględniającej w całości stanowisko Spółki pełnomocnik strony cofa skargę.

W odpowiedzi z dnia 9 lutego 2011 r. pełnomocnik Spółki złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniosek o wycofanie skargi i zwrot kosztów postępowania tytułem uiszczonego wpisu sądowego. Następstwem procesowym każdego cofnięcia skargi ze skutkiem prawnym jest umorzenie przez Sąd postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Zgodnie natomiast z zapisem art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie wpis jeżeli został uiszczony od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Z tego powodu na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60, a także art. 232 § 1 pkt 1 oraz art. 232 § 2 p.p.s.a. orzekł Sąd jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.