Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2648300

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
I SA/Po 761/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt I SA/Po 761/18 w sprawie ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej spadkobierców za zaległości podatkowe spadkodawcy w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec, sierpień - grudzień 2007 r., styczeń, czerwiec, lipiec, październik - grudzień 2008 r. oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007, 2008 i 2009 wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt I SA/Po 761/18 WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z dnia (...) grudnia 2017 r. oraz zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) na rzecz strony skarżącej kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Pismem z dnia (...) marca 2019 r. strona skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego, złożyła skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Wezwanie doręczono osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu (...) marca 2019 r. (k. 127 akt sąd.). Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem (...) kwietnia 2019 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Art. 230 § 2 p.p.s.a. definiuje jednocześnie, jakie pisma należą do katalogu pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym. Wśród nich znajduje się skarga kasacyjna. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) marca 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem (...) kwietnia 2019 r.

W zakreślonym terminie wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.