Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59131

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu
z dnia 14 stycznia 1999 r.
I SA/Po 641/98

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 1999 r. sprawy ze skargi F. w T. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 5 lutego 1998 r. nr (...) w przedmiocie wymiaru cła - oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Urzędu Celnego w R. decyzją z dnia 18 września 1996 r. zawartą w Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD nr (...) dokonał odprawy celnej owoców sprowadzonych z Niemiec przez firmę F. S.A. w T. Dyrektor Urzędu Celnego w R. zakwestionował wartość mandarynek (0,32 DEM/kg) i cytryn (0,25 DEM/kg) podana w fakturze nr (...) oraz wartość nektarynek (0,28 DEM/kg) i pomarańczy (0,21 DEM/kg) podaną w fakturze nr (...) i ustalił ją, na podstawie materiałów porównawczych zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa celnego następująco: pomarańczy 0,33 DEM/kg, cytryn 0,38 DEM/kg, mandarynek 0,46 DEM/kg i nektarynek O,45 DEM/kg.

Świadectwo kontroli towaru z importu CIS Nr (...) będące załącznikiem do JDA SAD o nr (...) charakteryzuje sprowadzone owoce jako zdrowe, świeże - I klasy.

W odwołaniu S.A. F. podniosła, iż Urząd Celny nie przedstawił dowodów w postaci badań fitosanitarnych owoców cytrusowych, do których odnosi się materiał porównawczy. W związku z tym nie można ustalić, czy owoce zgłoszone do odprawy przez innego importera były w podobnym gatunku, kalibrze, świeżości, jak również czy pochodziły z tego samego terenu co towar będący przedmiotem odprawy celnej.

Prezes Głównego Urzędu Ceł w W. decyzją nr (...) z dnia 5 lutego 1998 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu celnego I instancji. W uzasadnieniu wyjaśnia, iż w przypadku zakwestionowania wiarygodności dokumentów (art. 26 ust. 6 Prawa celnego) - za wartość celną przyjmuje się wartość transakcyjną identycznego lub podobnego towaru wprowadzonego na polski obszar celny, sprzedanego w tym samym lub zbliżonym czasie co towar, dla którego ustalona jest wartość celna.

W niniejszej sprawie Dyrektor Urzędu Celnego po wnikliwej analizie 0,45 DEM/kg, cytryn w przedziale 0,38-0,70 DEM/kg, mandarynek w granicach 0,46-0,53 DEM/kg, nektarynek 0,45-0,60 DEM/kg. Kierując się postanowieniami art. 28 ust. 4 Prawa celnego, w przypadku ustalenia więcej niż jednej wartości transakcyjnej identycznego towaru, za wartość celną przyjmuje się najniższą wartość transakcyjną. Materiał porównawczy służący do ustalenia wartości celnej przedmiotowego towaru znajduje się w aktach sprawy. Dowody te znane organowi celnemu z urzędu nie wymagają dowodzenia. Zarzuty strony kwestionujące prawidłowość przyjętego do ustalenia wartości celnej materiału poglądowego dotyczącego towarów identycznych są całkowicie nietrafne. Powołuje się przy tym organ odwoławczy na definicję towaru identycznego zawartą w art. 25 ust. 2 Prawa celnego. Posiadany materiał porównawczy wyczerpująco wypełnia przesłanki powyższej definicji.

Nie dopatruje się także naruszenia przez organ I instancji art. 107 § 3 kpa. Strona w trakcie postępowania wyjaśniającego nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających zasadność swych roszczeń (oprócz zakwestionowanych faktur).

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego - spółka akcyjna F. powyższym decyzjom zarzuciła naruszenie art. 28 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 6 Prawa celnego oraz art. 7, art. 9, art. 75 § 1 i art. 80 kpa, wnosząc o uchylenie. W uzasadnieniu podnosi, iż organ celny w uzasadnieniu swej decyzji nie podał żadnej z podstawowych informacji, która pozwoliła by sprawdzić, czy towar którego cena zakupu była dla organu podstawą wymiaru należności, jest co najmniej porównywalny do towaru zgłoszonego przez stronę. Tylko i wyłącznie porównanie tego samego gatunku i kalibru pomarańczy i cytryn jest prawidłową realizacją dyspozycji art. 28 ust. 1 Prawa celnego.

Prezes Głównego Urzędu Ceł w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, nie dopatrując się naruszenia ani przepisów postępowania administracyjnego, ani Prawa celnego. Powołał się ponadto na zasadnicze tezy swego zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, zważył co następuje:

W świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego sprawy, zarzutów skargi oraz przytoczonych przez organy celne obu instancji stosownych postanowień ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 z późn. zm.) - skarga nie może być uznana za zasadną. Konstrukcja prawna wartości transakcyjnej jako metody określania wartości celnej towarów ma z jednej strony istotny wpływ na wielkość wymierzanych stronie należności celnych, z drugiej natomiast strony zapis art. 28 ust. 6 Prawa celnego daje organom celnym możliwość zakwestionowania wiarygodności i dokładności dokumentów (faktur) służących do określenia wartości celnej. Organy celne są w przypadku zakwestionowania wiarygodności dokumentów (faktur) obowiązane zawsze do wyjaśnienia w uzasadnieniu swej decyzji przyczyn tego rodzaju postępowania i muszą to być przyczyny uzasadnione.

Z uzasadnień obu zaskarżonych decyzji wynika, iż uzasadnioną przyczyną zakwestionowania dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania celnego faktury był fakt, iż deklarowane ceny owoców cytrusowych - identycznych jakie sprowadzała skarżąca spółka F. i niekiedy od tego samego eksportera - były znacznie wyższe u innych polskich importerów. Strona skarżąca nie potrafiła tych różnic w cenach owoców cytrusowych przekonywająco wyjaśnić, tym bardziej, iż z dokumentów badań fitosanitarnych sprowadzonych przez spółkę towarów wynika, iż były to owoce klasy pierwszej. Trudno zatem podzielić stanowisko skarżącej, iż organy celne nie dysponowały dostatecznym materiałem porównawczym i to materiałem wiarygodnym do określenia wartości celnej importowanych owoców. Materiał ten znajduje się w aktach administracyjnych sprawy i strona miała możliwość zapoznania się z nim.

Organy celne mając uzasadnione powody do zakwestionowania wiarygodności przedstawionych faktur - zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo celne - ustaliły wartość celną sprowadzonych przez spółkę cytrusów w oparciu o przewidzianą w tych przepisach konstrukcję prawną tzw. identycznego towaru, przyjmując dla ustalenia wartości celnej przywożonych towarów wartość najniższą.

Z tych zatem względów, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) postanowiono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.