Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091598

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 czerwca 2016 r.
I SA/Po 620/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) stycznia 2016 r., Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące marzec, kwiecień, maj, wrzesień, grudzień 2008 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia z dnia (...) stycznia 2016 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uchylającej w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) maja 2015 r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące marzec, kwiecień, maj, wrzesień, grudzień 2008 r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Skarżąca, reprezentowana przez adwokata, wniosła skargę na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono (...) (osobie uprawnionej do odbioru przesyłki) w dniu (...) kwietnia 2016 r. (k. (...) akt sądowych). Do dnia wydania niniejszego postanowienia wpisu w przedmiotowej sprawie nie uiszczono.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie, a więc do dnia (...) kwietnia 2016 r., co skutkuje koniecznością odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.