Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817062

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
I SA/Po 611/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku X. Sp. z o.o. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi X. Sp. z o.o. w X. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.