Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802952

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 listopada 2017 r.
I SA/Po 551/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński.

Sędziowie WSA: Karol Pawlicki (spr.), Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 24 listopada 2017 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. w (...) na postanowienie Minister Rozwoju i Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowa wszczęcia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.