Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721633

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 września 2019 r.
I SA/Po 522/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Sp. X w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2019 r., Nr (...) w przedmiocie podatku od osób prawnych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2019 r. skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi przez podpisanie skargi ewentualnie nadesłanie jej podpisanego odpisu, a także złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, tj. wyciągu z KRS-u pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2019 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania zostały doręczone upoważnionemu pracownikowi skarżącej w dniu (...) sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Według art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W terminie ustawowym siedmiu dni od chwili doręczenia wspomnianych wezwań skarżąca nie usunęła braków skargi oraz nie uiściła wspomnianej kwoty tytułem wpisu.

W tym stanie rzeczy należało orzec, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.