Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091386

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 lipca 2016 r.
I SA/Po 521/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego tutejszego sądu z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 - oddalające wniosek o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za I kwartał 2012 r.; postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - adwokata, pismem z dnia (...) lutego 2016 r., wniósł do tutejszego Sądu skargę na wskazaną w rubrum niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. W skardze wniesiono o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od uiszczania wpisu od skargi. Po rozpoznaniu wniosku skarżącego referendarz sądowy tutejszego Sądu postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 oddalił wniosek. Na skutek rozpoznania wniesionego w terminie sprzeciwu wskazane powyżej postanowienie zostało utrzymane w mocy postanowieniem WSA w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16. Odpis postanowienia tutejszego Sądu z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 17 czerwca 2016 r. (k. (...) akt sądowych). Pismem nadanym dnia 24 czerwca 2016 r., pełnomocnik skarżącego wniósł zażalenie na wskazane ostatnio postanowienie wnosząc o jego zmianę i przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie zwolnienia od uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej w skrócie "p.p.s.a."), do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Drugi ze wskazanych przepisów stosowany odpowiednio w odniesieniu do postępowania wywołanego zażaleniem skarżącego na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 - obliguje Sąd rozpoznający niniejszą sprawę do odrzucenia zażalenia.

Z uwagi na postanowienia art. 194 § 1 p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wskazane w art. 194 § 1 pkt 1 - 10 p.p.s.a. Jeżeli zatem ustawa przewiduje (w określonych sytuacjach), wydanie postanowienia i jednocześnie nie stanowi, że od takiego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to niedopuszczalne jest wniesienie tego środka odwoławczego (tak: postanowienie NSA z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt II FZ 196/11, dostępne pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). Należy przy tym zauważyć, że stosownie do postanowień art. 260 § 1 p.p.s.a. - w brzmieniu znajdującym zastosowanie w sprawie - rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Z przytoczonego przepisu wynika, że rolą WSA jest merytoryczne rozpoznanie sprzeciwu, a więc definitywne rozstrzygnięcie kwestii z zakresu prawa pomocy będącej przedmiotem sprzeciwu (tak: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2015 - komentarz do art. 260 p.p.s.a., dostępny w bazie danych Legalis). Aktualne brzmienie przytoczonego przepisu jest wynikiem wejścia w życie z dniem 15 sierpnia 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658). Zaznaczyć również należy, że przepis art. 260 p.p.s.a., przed dniem wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy stanowił, że w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Mając na uwadze aktualne brzmienie art. 260 p.p.s.a., należy stwierdzić, że w chwili obecnej na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu od orzeczenia referendarza sądowego nie przysługuje zażalenie do NSA. Odnosząc powyższe do realiów niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skarżącemu nie przysługiwało prawo wniesienia zażalenia na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 - oddalające wniosek o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Z uwagi na powyższe rozpoznawane zażalenie należało odrzucić jako niedopuszczalne.

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 oraz art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.