Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723171

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 września 2019 r.
I SA/Po 499/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. S. na postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r. sygn. akt I SA/Po 499/19 odmawiające przywrócenie terminu do podania numeru PESEL sprawy ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej byłego członka zarządu za zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia:

I. uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2019 r. sygn. akt I SA/Po 499/19,

II. przywrócić termin do podania numeru PESEL.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. tut. Sąd odmówił pełnomocnikowi strony skarżącej przywrócenia terminu do podania numeru PESEL. W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia podano, że przyczyną uchybienia terminu była choroba pełnomocnika. Analizując wniosek pełnomocnika i załączone zaświadczenie lekarskie Sąd stwierdził, że pełnomocnik skarżącego nie wykazał, że nie miał możliwość dochowania terminu pomimo choroby. Sąd uznał, że pełnomocnik strony skarżącej nie dochował należytej staranności przy prowadzeniu swych spraw jakiej w danych okolicznościach można by od niego oczekiwać, a zatem brak było podstaw do przywrócenia uchybionego terminu.

Pełnomocnik skarżącego, w ustawowym terminie, wniósł zażalenie na powyższe postanowienie. W uzasadnieniu wskazał, że z przedłożonego przez niego zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego bezsprzecznie wynika, że nie mógł on dotrzymać terminu na wezwanie Sądu w okresie od 20 lipca do 25 lipca 2019 r. Oceny stanu jego zdrowia dokonał lekarz sądowy na podstawie wywiadu, osobistego badania oraz dokumentacji lekarskiej i zaświadczenia lekarza specjalisty prowadzącego leczenie. W ocenie pełnomocnika pominięcie treści tego dokumentu jest niedopuszczalne, a jego ocena została dokonana wybiórczo. Ponadto pełnomocnik wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudnia osób i w okresie choroby nie był w stanie zlecić lub powierzyć prowadzenie spraw innej osobie. Do zażalenia załączył oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej, wydruk z CEIDG oraz powiadomienie z dnia (...) czerwca 2019 r. o nadaniu skarżącemu numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

W przedmiotowej sprawie zażalenie okazało się oczywiście uzasadnione.

Dokonując powtórnie oceny zasadności wniosku strony o przywrócenie terminu do podania numeru PESEL Sąd uznał, że jest on uzasadniony w świetle dołączonych do wniosku i zażalenia dokumentów.

W myśl art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Przepis art. 86 § 1 p.p.s.a. nie określa, według jakich kryteriów należy ocenić zachowanie strony oraz wskazane przez nią okoliczności, mające poświadczyć brak zawinienia w niedochowaniu terminu. Ocena ta nie może jednak być dowolna. Brak winy strony podlega weryfikacji z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danej sprawy przy zastosowaniu obiektywnego kryterium należytej staranności, jakiej oczekuje się od osoby dbającej o swoje interesy. Przy czym brak winy w uchybieniu terminu zachodzi wówczas, gdy strona nie była w stanie usunąć przeszkody przy użyciu sił i środków normalnie dostępnych.

Odnosząc powyższe do badanej sprawy zauważyć należy, że zarządzeniem z dnia (...) lipca 2019 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez podanie numeru PESEL skarżącego. Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została odebrana przez stronę skarżącą w dniu (...) lipca 2019 r. W dniu (...) lipca 2019 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu do podania numeru PESEL wskazując, że w okresie od 20 lipca do 25 lipca 2019 r. nie mógł wykonać obowiązków zawodowych z uwagi na chorobę.

Sąd mając na uwadze przedłożone zaświadczenie lekarskie oraz złożone na etapie zażalenia dokumenty i wyjaśnienia uznał, że pełnomocnik uprawdopodobnił, że niemożność terminowego podania numeru PESEL zaistniała na skutek okoliczności przez niego niezawinionych. Niewątpliwie bowiem choroba i brak możliwości posłużenia się innymi osobami były od pełnomocnika skarżącego niezależne i nie mógł on im zapobiec. Jednocześnie przeszkoda ta utrudniła pełnomocnikowi dochowanie terminu.

W tym stanie rzeczy, skoro zażalenie jest oczywiście uzasadnione, a pełnomocnik strony skarżącej nie ponosi winy w uchybieniu terminu, Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji na podstawie art. 195 § 2 oraz jak w pkt 2 na podstawie art. 86 i 87 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.