I SA/Po 483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2693063

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2019 r. I SA/Po 483/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu 1 kwietnia 2019 r. (k. 59 akt adm.). Pismem nadanym w dniu 9 maja 2019 r. (k. 21 akt sądowych) skarżący wniósł skargę na wskazaną w sentencji decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga jako spóźniona podlegała odrzuceniu.

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu 1 kwietnia 2019 r. wobec czego z dniem 2 maja 2019 r. upływał trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi. Skarga została nadana w dniu 9 maja 2019 r., a więc z uchybieniem terminu.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.