Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091306

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
I SA/Po 448/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. F. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 stycznia 2015 r., skarżąca wniosła do tutejszego Sądu skargę na wymienione w rubrum niniejszego orzeczenia postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. Po rozpoznaniu zawartego w skardze wniosku o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy tutejszego Sądu zarządzeniem z dnia 28 maja 2015 r., pozostawił wniosek bez rozpoznania. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2015 r., wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. W terminie otwartym do opłacenia skargi wniesiono zażalenie na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu, które odrzucono postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 448/15. Pismem z dnia 26 listopada 2015 r., skarżąca wniosła zażalenie na wskazane powyżej postanowienie z dnia 4 listopada 2015 r. Postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Po 448/15 odrzucono zażalenie skarżącej z dnia 26 listopada 2015 r. Pismem z dnia 15 marca 2016 r., skarżąca wniosła zażalenie na wskazane powyżej postanowienie z dnia 16 lutego 2016 r. Zażalenie z dnia 15 marca 2016 r., odrzucono postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 9 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 448/15. Wskazane ostatnio postanowienie z uwagi na niewniesienie zażalenia jest prawomocne począwszy od 1 czerwca 2016 r. Z uwagi na powyższe w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 czerwca 2016 r., wezwano skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2015 r. wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi. Omawiane wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 7 lipca 2016 r., (k. 85 akt sądowych). Powyższe oznacza, że 7-dniowy termin na opłacenie skargi upływał z dniem 14 lipca 2016 r. Jak wynika przy tym ze znajdującej się w aktach (k. 87 akt sądowych) informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu, skarżąca pomimo kierowanych do niej wezwań nie uiściła należnego od skargi wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej w skrócie "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 czerwca 2016 r., wezwano skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2015 r. wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi. Co przy tym istotne, zarządzenie z dnia 21 czerwca 2016 r., zostało wydane po prawomocnym zakończeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania zażalenia na wskazane powyżej zarządzenie z dnia 21 czerwca 2016 r. Wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącej dnia 7 lipca 2016 r., (k. 85 akt sądowych), co oznacza, że 7-dniowy termin na uiszczenie wpisu od skargi upływał z dniem 14 lipca 2016 r. W terminie otwartym do uiszczenia wpisu sądowego nie opłacono skargi, co obliguje Sąd do jej odrzucenia.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.