Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2016 r.
I SA/Po 395/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Dominik Mączyński, Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi JS na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2007 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić skarżącemu kwotę (...),- zł (słownie: (...) złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2016 r. skarżący wniósł skargę na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2007 r.

W piśmie procesowym z dnia (...) czerwca 2016 r. pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Sąd uznał, że cofnięcie skargi w rozpatrywanej sprawie jest dopuszczalne, wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w p. I sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono w oparciu o przepis art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jak w p. II.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.