Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399085

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 listopada 2013 r.
I SA/Po 392/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Bejgerowska, Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2013 r. sprawy ze skargi DJ na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach za 2009 r. postanawia: zawiesić postepowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w P. uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia (...), nr (...), i ustalił D. J. zryczałtowany podatek dochodowy za 2009 r. w kwocie (...) zł od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił m.in. przepis art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej w skrócie: "ustawa o p.d.o.f.").

Wnioskiem z dnia (...) października 2013 r. pełnomocnik skarżącej wystąpił do Sądu o zawieszenie postępowania w sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."). W uzasadnieniu wniosku wskazał, że postanowieniem z dnia 22 października 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II FSK 1835/13, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne: Czy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.), jest zgodny z art. 2 w zw. z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? W ocenie pełnomocnika skarżącej, w niniejszej sprawie zachodzi okoliczność poddana pod rozwagę Trybunałowi Konstytucyjnemu, a zatem zasadne jest zawieszenie postępowania gdyż jego rozstrzygnięcie jest uzależnione od rezultatu postępowania zawisłego przed Trybunałem konstytucyjnym.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej w P. oświadczył, że wyraża zgodę na zawieszenie niniejszego postępowania na podstawie art. 126 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 126 p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Z powołanego przepisu wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania. Ponadto określenie "sąd może zawiesić postępowanie" oznacza, że postanowienie o zawieszeniu postępowania sąd wydaje w przypadkach, gdy uzna to za celowe i stwierdzi, że czynność stron polegająca na złożeniu wniosku nie zmierza do obejścia prawa.

W ocenie Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron jest w analizowanej sprawie dopuszczalne i nie prowadzi do obejścia prawa.

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 126 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.