Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399080

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2013 r.
I SA/Po 287/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sygn. akt I SA/Po 287/13 w sprawie ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sygn. akt I SA/Po 287/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę (...).

Odpis wyroku wraz z pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia został doręczony skarżącemu w dniu (...) września 2013 r. (k. 104 akt sąd.). Skarżący został pouczony, że od powyższego wyroku przysługuje skarga kasacyjna, która pod rygorem odrzucenia powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym albo doradcą podatkowym w sprawach obowiązków podatkowych.

Pismem nadanym w dniu (...) października 2013 r. skarżący wniósł sporządzoną samodzielnie skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami może być sporządzona przez doradcę podatkowego (art. 175 § 3 pkt 1). Sporządzenie skargi przez kwalifikowanego pełnomocnika oznacza jej napisanie i podpisanie przez tego pełnomocnika. Przymus adwokacko-radcowski ma na celu zapewnienie skardze kasacyjnej odpowiedniego poziomu merytorycznego i formalnego. Od adwokata czy radcy prawnego można bowiem oczekiwać znajomości przepisów procedury obowiązującej w postępowaniu sądowym.

Przepis art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Skarżący w otrzymanym pouczeniu został wyraźnie poinformowany, że niedotrzymanie obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika skutkować będzie odrzuceniem skargi bez merytorycznego rozpoznania.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.