Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 marca 2005 r.
I SA/Po 273/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu w dniu 16 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. i A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok. postanawia: odrzucić skargę /-/J. Małecki

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 lutego 2005 r. Sąd wezwał A. i S. M. w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi, do uiszczenia opłaty od wniesionej skargi w kwocie (...).

Powyższe wezwanie zostało wysłane przez Sąd na adres wskazany przez stronę w skardze. Wróciło do Sądu z adnotacją Urzędu Pocztowego w G., iż adresat wyjechał bez podania adresu.

Zgodnie z art. 705 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz..U. Nr 153, poz. 1270)-strony mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego zamieszkania, adresu do doręczeń. W razie zaś zaniedbania tego obowiązku pismo pozostanie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pouczenie o powyższym obowiązku i skutkach niedopełnienia obowiązku informowania Sądu o zmianie adresu wywołuje skutki pod warunkiem, że pismo doręczone było skutecznie.

Dlatego na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

/-/J. Małecki