Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1999969

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 r.
I SA/Po 23/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości postanawia:

I.

odrzucić skargę,

II.

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rzecz skarżącego kwotę (...) zł tytułem wpisu sądowego od skargi (słownie: (...) złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2016 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu (...) stycznia 2016 r. (k. 14 akt sąd.).

Wobec powyższego ostatnim dniem do uiszczenia wpisu od skargi był dzień (...) lutego 2016 r. Skarżący uiścił opłatę w dniu (...) lutego 2016 r. (data obciążenia rachunku (...) luty 2016 r.- k. 19 akt sąd.), a więc po upływie terminu na dokonanie tej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego. Natomiast stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby, pod rygorem odrzucenia skargi, uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Powyższa regulacja stanowi, iż opłacenie pisma (w niniejszej sprawie: skargi) w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Podkreślenia wymaga, że uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne w skutkach z nieuiszczeniem wpisu (por. postanowienia NSA: z 1 lutego 2011 r., II OSK 60/11; z 4 października 2011 r., II OSK 1985/11 - dostępne ze strony internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W rozpatrywanej sprawie termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem (...) lutego 2016 r. - w związku ze skutecznym doręczeniem wezwania na adres skarżącej. Uiszczenie wpisu nastąpiło dopiero w dniu (...) lutego 2016 r., a więc po upływie ustawowego terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie I. O zwrocie wpisu od skargi uiszczonego po terminie Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w punkcie II

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.