Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 796101

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 maja 2011 r.
I SA/Po 224/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Skwierzyńska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Nikodem Karol Pawlicki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r. sprawy ze skargi W.S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanowił: na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie skarżący, zwracając się do organu o wydanie interpretacji, nawiązał do treści art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zadał pytanie - w którym momencie dla spółki kapitałowej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej, powstaje obowiązek podatkowy. Zdaniem wnioskodawcy obowiązek ten powstanie w chwili wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo - akcyjną.

Rozpoznając skargę w niniejszej sprawie Sąd stwierdził, że postanowieniem z dnia 7 marca 2011 r. o sygn. akt II FSK 2025/09 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: "czy w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 86 ze zm.), czy też zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p., tj. obliczony przez akcjonariuszy w miesięcznych zaliczkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p.?".

Powyższe pytanie dotyczy tożsamego problemu prawnego, który zaistniał w realiach rozpoznawanej sprawy, zaś wykładnia przepisów dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny będzie miała wpływ także na rozstrzygnięcie w badanej sprawie.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Z przepisu tego wynika, że sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie ww. przepisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.