I SA/Po 192/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2391141

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 r. I SA/Po 192/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X. Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2011 r. postanawia sprostować z urzędu postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2017 r. wydane na rozprawie w ten sposób, że w miejsce daty ogłoszenia orzeczenia "24 listopada 2017 r." wpisać "22 listopada 2017 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. wydanym na rozprawie, postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku na czas 14 dni, tj. do dnia 22 listopada 2017 r. W wydanym i ogłoszonym w tym przedmiocie postanowieniu Sąd oznaczył datę ogłoszenia orzeczenia na dzień 24 listopada 2017 r. Sentencja tego postanowienia zawiera oczywisty błąd rachunkowy polegający na błędnym oznaczeniu daty ogłoszenia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do czternastu dni. W postanowieniu o odroczeniu sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go niezwłocznie po zamknięciu rozprawy. Termin ten może być przedłużony tylko raz i co najwyżej o siedem dni. Stosownie do art. 166 p.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Z kolei w myśl art. 156 § 1 p.p.s.a. sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. Sprostowaniu podlegają jednak tylko takie nieprawidłowości, które mają oczywisty charakter.

W niniejszej sprawie przy sporządzaniu postanowienia z dnia 8 listopada 2017 r. doszło do oczywistej omyłki, w wyniku błędu rachunkowego, w oznaczeniu daty terminu ogłoszenia orzeczenia. Intencją Sądu było maksymalne, tj. 14-dniowe odroczenie terminu ogłoszenia wyroku. Z protokołu rozprawy jednoznacznie wynika, że rozprawa odbyła się w dniu 8 listopada 2017 r., a Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia wyroku Sąd wyznaczył termin ogłoszenia na dzień 24 listopada 2017 r. Wobec powyższego konieczne stało się sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki (błędu) rachunkowej zaistniałej w postanowieniu wpisanym do protokołu rozprawy z dnia 8 listopada 2017 r. w zakresie daty terminu ogłoszenia wyroku i oznaczenie prawidłowej daty ogłoszenia orzeczenia na dzień 22 listopada 2017 r.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.