Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 marca 2005 r.
I SA/Po 188/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Skwierzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia: umorzyć postępowanie. (-) M. Skwierzyńska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 lutego 2005 r. skarżący cofnął ze skutkiem prawnym wniesioną w dniu 7 stycznia 2005 r. skargę.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) postępowanie należało umorzyć.

(-) M. Skwierzyńska