Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 marca 2005 r.
I SA/Po 184/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie. /-/J.Małecki

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącego, radca prawny B. N. pismem z dnia 25 lutego 2005 r. cofnęła skargę.

Dlatego na podstawie art. 60 i 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowiono jak w sentencji.

/-/J.Małecki