Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013801

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 marca 2016 r.
I SA/Po 1703/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku JJ o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi JJ na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 r. postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca JJ pismem z dnia (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na wskazaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Następnie złożyła sporządzony na urzędowym formularzu w dniu (...) wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podała, że jest jedynym żywicielem rodziny. Córka jest uczennicą (...), syn uczniem (...). Wnioskodawczyni wskazała, że posiadana nieruchomość w M nie przynosi żadnego dochodu, jest obciążona hipoteką i zajęta przez Komornika. Z tych powodów nie może stanowić żadnego zabezpieczenia dla ewentualnego ubiegania się o kredyt na koszty sądowe. Skarżąca podała, że ze względu na niski dochód nie posiada również zdolności kredytowej. Wnioskodawczyni wskazała, że mieszka u siostry, przy czym prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, partycypuje w stałych kosztach utrzymania domu w części na nią przypadającej. Syn otrzymuje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Skarżąca podała, że innych źródeł dochodu nie posiada i wobec tego nie miała możliwości i nie była w stanie odkładać na koszty sądowe. Skarżąca oświadczyła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z (...) córką i (...) synem. Wnioskodawczyni oświadczyła, że posiada nieruchomość o pow. (...) po gospodarstwie rolno-hodowlanym, grunt leśny zadrzewiony, zabudowany jednym budynkiem nieużytkowanym z uwagi na stan zabudowy, który uniemożliwia jego wykorzystywanie i użytkowanie. Skarżąca podała, że nie posiada domu, mieszkania, innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, innych praw majątkowych, wierzytelności, przedmiotów o wartości powyżej (...). Wnioskodawczyni wyjaśniła, że mieszka w domu siostry, dom w zabudowie szeregowej, powierzchnia domu wynosi (...) m2. Skarżąca podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Oświadczyła, że z tytułu umowy o pracę uzyskuje dochód netto w wysokości (...). Skarżąca podała, że partycypuje w kosztach stałych związanych z utrzymaniem mieszkania i z tego tytułu ponosi opłaty w wysokości (...) miesięcznie.

Na wezwanie z dnia (...) do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca w odpowiedzi z dnia (...) oświadczyła, że nie posiada rachunku bankowego ani lokat bankowych, wynagrodzenie za pracę otrzymuje gotówką. Wnioskodawczyni podała, że poza kosztami związanymi z utrzymaniem mieszkania w wysokości (...) ponosi opłaty za telefon komórkowy i Internet w wysokości (...), wydatki na lekarstwa stałe to (...) z tytułu jej przewlekłej choroby oraz lekarstwa dla dzieci w wysokości (...) miesięcznie. Skarżąca oświadczyła, że nie zaciągała kredytów. Wnioskodawczyni podała, że nie posiada udziałów w spółkach, nie pełni również żadnych funkcji w spółkach. Skarżąca wskazała, że nie posiada i nie użytkuje pojazdu mechanicznego. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że MJ jest jej ojcem i jest upoważniony do odbioru korespondencji. Skarżąca podała, że nie pozostaje w związku małżeńskim. Wskazała, że nie otrzymuje alimentów na córkę, otrzymuje natomiast zasiłek z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka w kwocie (...) oraz zasiłek rodzinny w wysokości (...). Oświadczyła, że nie otrzymuje żadnych dochodów z tytułu posiadania gospodarstwa rolno-hodowlanego. Do pisma załączyła informację roczną dla osoby ubezpieczonej za okres (...).

Pismem z dnia (...) skarżąca przedłożyła zaświadczenia z dnia (...) o uzyskanych dochodach w (...). Z zaświadczeń wynika, że jest zatrudniona na czas nieokreślony od (...), na pełen etat, na stanowisku (...).

W świetle art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") zasadą jest, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Wyjątkiem od tej zasady jest instytucja prawa pomocy i zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (por. art. 245 § 2 i § 3 p.p.s.a.). Art. 246 § 1 p.p.s.a. stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

1)

w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

2)

w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zauważyć należy, że instytucja prawa pomocy wiąże się ściśle z realizacją jednego z podstawowych standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Stanowi ona wyjątek od ogólnej zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania i zapewnia osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możność obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu sądowym jest formą dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe zauważa się, że ze złożonych przez skarżącą oświadczeń wynika, iż zasadnym jest zwolnienie jej od kosztów sądowych, gdyż wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z córką i z synem, dzieci uczą się, wnioskodawczyni natomiast pracuje, z tego tytułu otrzymuje dochód netto w wysokości (...) oraz otrzymuje zasiłek z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka w wysokości (...) oraz zasiłek rodzinny w wysokości (...). Wnioskodawczyni posiada gospodarstwo rolno-hodowlane, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu. Skarżąca nie posiada domu, mieszkania, innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, przedmiotów o wartości powyżej (...), pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, udziałów w spółkach, nie pełni żadnych funkcji w spółkach. Wnioskodawczyni nie pozostaje w związku małżeńskim. Skarżąca mieszka w domu będącym własnością jej siostry, partycypuje w kosztach związanych z utrzymaniem domu oraz ponosi opłaty za telefon komórkowy i Internet. Z oświadczeń skarżącej wynika zatem, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W tych okolicznościach na podstawie art. 245 § 1 i § 3, art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.