Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 stycznia 2006 r.
I SA/Po 1410/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2002 r. postanawia: odrzucić skargę. (-) J. Małecki

Uzasadnienie faktyczne

Z akt sprawy wynika, że decyzję organu odwoławczego doręczono skarżącemu w dniu 14 października 2005 r. (piątek) (k. 81 akt administracyjnych). Rozstrzygnięcie zawierało pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi.

Skargę nadano w urzędzie pocztowym w dniu 16 listopada 2005 r. (środa) (k. 9 akt sądowych). Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 14 listopada 2005 r. (poniedziałek). W tych okolicznościach skargę jako spóźnioną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy.

(-) J. Małecki