Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2005 r.
I SA/Po 1398/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu w dniu 20 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata od 1999 r. do 2002 r. postanawia: odrzucić skargę (-) J. Ruszyński

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1999, 2000, 2001 i 2002 zostały doręczone na adres skarżącej do rąk dorosłego domownika w dniu (...), co wynika z dowodu doręczeń tych decyzji. Zgodnie z treścią art. 148 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu. W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, gdy osoba ta podjęła się oddania pisma adresatowi.

Z dowodu doręczeń wskazanych wyżej decyzji wynika, że dorosły domownik skarżącej M. P. pokwitowała ich odbiór i podjęła się oddania decyzji skarżącej.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę na decyzję organu odwoławczego w postępowaniu podatkowym wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 30 - dniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem (...) Skarga na wyżej wymienione decyzje została wniesiona w dniu (...) a więc po upływie ustawowego terminu.

Wniesienie skargi po terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. (-) J. Ruszyński