Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897488

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 maja 2011 r.
I SA/Po 120/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sędziowie WSA: Katarzyna Wolna-Kubicka, Izabela Kucznerowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2011 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych za 2004 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.