I SA/Po 1136/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2485513

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2018 r. I SA/Po 1136/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) r., nr (...), (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług za październik 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom za miesiące od września do grudnia 2012 r. i od stycznia do września 2013 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący (...), pismem z dnia 18 października 2017 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 27 listopada 2017 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Mocą zarządzenia starszego referendarza sądowego z dnia 29 stycznia 2018 r. powyższy wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. W wyniku rozpoznania sprzeciwu skarżącego Sąd postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r. utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie starszego referendarza sądowego.

Z uwagi na prawomocne zakończenie postępowania w przedmiocie prawa pomocy, mocą zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 11 kwietnia 2018 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 27 listopada 2017 r. zobowiązującego go do uiszczenia wpisu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 13 kwietnia 2018 r. (druk zpo, k. 25 akt sąd.). Wyznaczony w nim termin upłynął bezskutecznie z dniem 20 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - w skrócie: "p.p.s.a."), od pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (w niniejszej sprawie skargi), pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego. Natomiast stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Powyższa regulacja stanowi, iż opłacenie pisma (skargi) w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie pismu (skardze) dalszego biegu.

W rozpatrywanej sprawie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 11 kwietnia 2018 r. wzywający skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 27 listopada 2017 r., którym nałożono na niego obowiązek uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni, został skutecznie doręczony stronie w dniu 13 kwietnia 2018 r. (druk zpo, k. 25 akt sąd.). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wymaganego wpisu upływał zatem z dniem 20 kwietnia 2018 r. W zakreślonym terminie skarżący nie opłacił skargi, co jednoznacznie potwierdza informacja Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu z dnia 30 kwietnia 2018 r. (k. 27 akt sąd.). Tym samym ziściła się przesłanka do odrzucenia wywiedzionej w niniejszej sprawie skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.