Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399075

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013 r.
I SA/Po 1104/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) września 2013 r., Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika za zobowiązania podatkowe i określenia wysokości należności z tytułu pobranych a niewypłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. wraz z odsetkami. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2013 r. A sp. z o.o. w Poznaniu wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) wskazaną w sentencji.

Zarządzeniem z dnia (...) października 2013 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie osoby podpisanej pod skargą do reprezentowania strony skarżącej tj. wyciągu KRS zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.). Strona skarżąca została również zobowiązana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł. Sąd w pouczeniu, skierowanym do strony skarżącej wskazał, że w wypadku, gdy strona nie uzupełni braków formalnych skargi i nie uiści należnego wpisu w zakreślonym terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia, nastąpi odrzucenie skargi.

Wezwanie adresowane do strony skarżącej - zostało przez osobę uprawnioną do odbioru przesyłki odebrane w dniu (...) listopada 2013 r. (k.23). Podany zatem w wezwaniu siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu (...) listopada 2013 r.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.