Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399068

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2013 r.
I SA/Po 1067/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Spółki przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do marca 2012 r. wraz z należnymi odsetkami postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) A Sp. z o.o. w S, reprezentowana przez doradcę podatkowego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...), nr (...), w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Spółki przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do marca 2012 r. wraz z należnymi odsetkami.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia (...) pełnomocnik strony skarżącej doradca podatkowy PS został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...), w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu (...) (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. (...) akt sąd.), a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał z dniem (...).

Do chwili wydania niniejszego postanowienia wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, to przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Sąd wydaje postanowienie o odrzuceniu skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Odpis zarządzenia zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skutecznie doręczony skarżącej w dniu (...), a zatem siedmiodniowy termin do jego wykonania upływał z dniem (...) (art. 82 w związku z art. 83 § 1 p.p.s.a.). Skarżąca, pomimo prawidłowego pouczenia, w zakreślonym terminie nie dopełniła nałożonego na nią obowiązku procesowego.

W tym stanie rzeczy skarga podlega odrzuceniu. Wobec powyższego Sąd postanowił jak w sentencji, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.