Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399067

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2013 r.
I SA/Po 1064/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w (...) na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2013 r. skarżąca Spółka wniosła skargę na wskazane w sentencji postanowienie.

Zarządzeniem z dnia (...) października 2013 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu (...) października 2013 r. na adres podany w skardze (k. 27 akt sąd.). Termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem (...) listopada 2013 r.

Pismem z dnia (...) listopada 2013 r. pełnomocnik skarżącej cofnął skargę.

Do dnia (...) listopada 2013 r. wpis od skargi nie został uiszczony (k. 32 akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zważył co następuje:

Do wszczęcia postępowania sądowego niezbędne jest skuteczne wniesienie skargi, tj. takie, które pozwala stwierdzić, że skarga spełnia wymagane przepisami prawa wymogi formalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe. Jednym z warunków skutecznego wniesienia skargi do sądu jest uiszczenie wpisu sądowego. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast w świetle art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Na podstawie akt sądowych ustalono, że strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął z dniem (...) listopada 2013 r.

Odnosząc się do wniosku o cofnięcie skargi wyjaśnić należy, iż merytoryczne rozpatrzenie takiego wniosku dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy skarga nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu. Jeżeli skarga zawiera takie braki, sąd skargę odrzuca. W tych okolicznościach badanie dopuszczalności złożonego oświadczenia o cofnięciu skargi jak i umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. może mieć miejsce tylko wtedy, gdy skarga została wniesiona skutecznie.

W przedmiotowej sprawie skarga obarczona jest brakiem formalnym jakim jest brak wpisu sądowego uniemożliwiającym nadanie jej dalszego biegu.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.