Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755162

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 20 lipca 2015 r.
I SA/Op 704/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. oraz odsetek od nieuiszczonych zaliczek w związku z wnioskiem B. O. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 października 2014 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga B. O. (dalej jako: skarżący, strona) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 sierpnia 2014 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. oraz odsetek od nieuiszczonych zaliczek.

W związku z zakończeniem postępowania z wniosku o przyznanie prawa pomocy i odmowie zwolnienia skarżącego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 stycznia 2015 r. skarżący został zobowiązany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 17 października 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 406 zł. Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu doręczony został skarżącemu za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru w dniu 2 lutego 2015 r. (k. 87).

W dniu 10 lutego 2015 r. skarżący uiścił na rachunek tut. Sądu wpis w wysokości 406 zł.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił wniesioną skargę z uwagi na uiszczenie wpisu po terminie. Powyższe postanowienie zostało doręczone małżonce skarżącego w dniu 18 maja 2015 r. (k. 113 akt sądowych).

W dniu 23 maja 2015 r. skarżący złożył do tut. Sądu pismo zatytułowane "zażalenie", po wezwaniu skarżący sprecyzował, że wnosi o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

W uzasadnieniu wniosku podał, że wpis od skargi uiścił w biurze usług płatniczych trzy dni przed upływem terminu do dokonania tej czynności, tj. w dniu 7 lutego 2015 r. w przekonaniu, że termin do uzupełnienia braku skargi zostanie zachowany. Jednak z nieznanych mu przyczyn przelew na rachunek tut. Sądu został dokonany w dniu 10 lutego 2015 r. czyli jeden dzień po upływie terminu do uiszczenia wpisu. Wyjaśnił, że w dobrej wierze dokonał wpłaty za pośrednictwem biura usług płatniczych, w związku z czym nie ponosi winy za nieterminowe uiszczenie wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. /dalej p.p.s.a./) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z art. 87 § 1 p.p.s.a. wynika, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż w niniejszej sprawie skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu w terminie 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiała mu dochowanie terminu, bowiem jak wskazał pozostawał w przekonaniu, że terminowi nie uchybił, dokonując wpłaty na trzy dni przed upływem terminu do uiszczenia wpisu, tj. w dniu 7 lutego 2015 r. w biurze usług płatniczych. O fakcie uchybienia dowiedział się w dniu doręczenia postanowienia o odrzuceniu skargi tj. w dniu 18 maja 2015 r., a zatem składając wniosek o przywrócenie terminu w dniu 23 maja 2015 r. zachował termin do złożenia wniosku o jego przywrócenie. Nadto dokonał czynności, której w zakreślonym terminie uchybił, ponieważ dokonał wpłaty kwoty wpisu od skargi w biurze usług płatniczych w dniu 7 lutego 2015 r.

W ocenie Sądu strona uprawdopodobniła również, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. W aktach sprawy znajduje się dowód wpłaty (opatrzony datownikiem 7 lutego 2015 r.- tj. przed upływem terminu) na rachunek tut. Sądu wpisu sądowego od skargi w Punkcie Opłat (...), który zlecenie to zrealizował już po upływie terminu - w dniu 10 lutego 2015 r.

Sąd stoi na stanowisku, że brak winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Skoro zatem skarżący przed upływem wskazanego terminu uiścił stosowny wpis na rachunek tutejszego Sądu, a pozostawał jedynie w mylnym przekonaniu, że złożenie dyspozycji za pośrednictwem biura usług płatniczych (przed upływem terminu do jej dokonania), zadośćuczyni powyższemu obowiązkowi, to nie można postawić mu zarzutu niedochowania należytej staranności przy podjęciu tej czynności.

Wobec powyższego mając na uwadze stan faktyczny zaistniały w niniejszej sprawie, rozpoznając wniosek skarżącego o przywrócenie terminu w oparciu o przesłankę braku winy Sąd stwierdza, że w przedmiotowej sprawie kryterium to zostało spełnione, skarżący uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak jego winy w uchybieniu terminu.

Mając powyższe na uwadze w oparciu o przepis art. 86 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.